Všeobecné podmienky

1, Ceny produktov uvedené  v tejto ponuke sú garantové len pre riadnych platiacich členov ASL SR a  Zdravity o.z..

2, Právo na používanie  identifikačných   známok   o.z.   Zdravity, domény  zdravita.com a mailového  účtu  na  doméne zdravita.com   je  viazané  taktiež  len  pre  riadnych platiacich  členov  ASL SR a  Zravity  o.z.

3, Zdravita je značka  registrovaná  na  úrade priemyselného  vlastníctva  a  jej  neoprávnené  používanie  je trestné v zmysle zákona.

4, Dodacia  lehota  tejto  objednávky   plynie   od  potvrdenia  nároku  na  požívanie  zvýhodnených  cien  a identifikačných  znakov  Zdravity o.z. sekretariátom   ASL  SR  na základe   riadneho  členstva  v  ASL SR  a Zdravite o.z..

5. Odberateľ súhlasí s umiestnením odkazu na portál ZoznamLekarov.sk na svojej stránke

6, Dodávateľ   je   na  základe   požiadavky  sekretariátu   ASL SR  pri  zániku  členstva  odberateľa   povinný  zabezpečiť  pozastavenie používania  identifikačných   znakov   Zdravity o.z. na  internetovej  stránke  odberateľa   ,ako aj   domény   zdravita.com  a  mailového  účtu na  tejto  doméne bez predchádzajúceho  upozornenia odberateľa. Pod pojmom  „pozastavenie“   rozumieme  znemožnenie reálneho využívania domény zdravita.com , mailového účtu na tejto  doméne bez fyzického vymazania ich obsahu   a pozastavenie  možnosti na dodávku  vizitiek, hlavičkového papiera a ostatných  prvkov projektu Korporátnej identity  Zdravita o.z. .

7, Dodávateľ je povinný 1 mesiac  pred  fyzickým  vymazaním webového obsahu  na  príslušnej stránke  a obsahu   mailového  účtu  upozorniť objednávateľa elektronickou poštou na zánik  jeho  nároku na používanie  zvýhodnených  sadzieb  služieb, na termín fyzického vymazania údajov jeho stránky a mailového účtu a na možnosť  pokračovať v službách www stránky a mailového účtu za naplnenia podmienok  uvedených v bode  7,  pri štandardných  nezvýhodnených cenách  dodávateľa. V prípade nereagovania zo strany odberateľa na toto upozornenie nie je dodávateľ po uplynutí jedného mesiaca od odoslania upozornenia povinný uchovávať  webový  obsah ani obsah  mailového  účtu .

8, Definícia zániku  členstva a  časové lehoty  na pozastavenie používania  identifikačných   znakov   Zdravity o.z. v zmysle bodu 5, ako aj časové  lehoty  potvrdenia  nároku člena na  požívanie  zvýhodnených  cien  a identifikačných  znakov  Zdravity o.z. v zmysle  bod 4 budú upravené  v  zmluve  medzi  ASL  SR a  Pathox Services s.r.o.

9, Odberateľ má nárok  na používanie  internetovej  prezentácie  uvedenej  v tejto objednávke  po  ukončení  členstva  v  ASL SR a  ZDRAVITE o.z. len  po zmene  dizajnu  v zmysle  odstránenia  vzhľadu a  identifikačných   znakov Zdravity o.z. a ASL  SR  tak,  aby  neboli porušené  vlastnícke  práva  vlastníka  registrovanej   značky  Zdravita o.z. v  zmysle  zákona.

10, Odberateľ  nemá  právo po  ukončení  členstva  v  ASL SR a  ZDRAVITE o.z. používať  doménu  Zdravita.com   ani mailový  účet na  tejto  doméne. Náklady   na grafickú a  technickú  úpravu umožňujúcu používanie internetovej  stránky  po  ukončení členstva  v  ASL  SR  a  Zdravite o.z.  (grafické zmeny, zriadenie  domény a  prenos  stránky  na  inú  doménu,  zriadenie  mailového  účtu  …) znáša   odberateľ.